MiniKid

Regulamin

I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.minikid.pl. 
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.minikid.pl. 
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.minikid.pl., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą MNKD Team Aleksandra Szachta Al. Zwycięstwa 241/13 , 81-521 Gdynia, NIP: 665-265-50-55, prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.minikid.pl. 
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.minikid.pl. prowadzony jest przez firmę MNKD Team Aleksandra Szachta Al. Zwycięstwa 241/13 , 81-521 Gdynia, NIP: 665-265-50-55
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.minikid.pl. 
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.minikid.pl. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie. 
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz w euro.
 7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
 8. Firma MNKD Team Aleksandra Szachta zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, PayPal lub płatnością za pobraniem.

III SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.minikid.pl. można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. 
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient. 
 8. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).
 10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

IV REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 
 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. 
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych.

Dane do przelewu: MNKD Team Aleksandra Szachta, numer konta:

PLN: BZ WBK PL 34 1090 1043 0000 0001 3487 9806

EUR: BZ WBK PL 59 1090 1043 0000 0001 3487 9841 

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 1. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 2. Dowód sprzedaży (paragon) dostarczany jest drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.

V WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli: 
 6. Towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 7. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;
 8. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 
 9. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 10. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail contact@minikid.pl w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: MNKD Aleksandra Szachta,  Al. Niepodległości 804B/3, 81-805 Sopot
 12. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo: 

– żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo

– złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku adres MNKD Team Aleksandra Szachta Al. Zwycięstwa 241/13 , 81-521 Gdynia, NIP: 665-265-50-55 może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

– Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 

– Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. 
 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.
 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

 1. Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument  zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. 
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku akcji 2+1 przyjmujemy zwroty wyłącznie całego zamówienia. Pojedyncze produkty, nie będą przyjmowane.

VII ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  
 2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 

– anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

– zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

– uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

 1. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

– pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

– gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

– jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

VIII ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma MNKD Team Aleksandra Szachta prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.minikid.pl. 
 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych. 
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego, 

– korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

– niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: contact@minikid.pl. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX DANE OSOBOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu (Administrator). Administrator dochowa szczególnej staranności w celu ochrony interesów Usługobiorców i Klientów. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem.

3. Dane Usługobiorców i Klientów są przetwarzane wyłącznie celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:

3.1. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień),

3.2. Rozliczenia Umowy,

3.3. Wystawienia faktur,

3.4. Założenia i obsługi Konta,

3.5. Rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,

3.6. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,

3.7. Wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,

3.8. W celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

3.9. Przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów.

4. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Usługobiorców i Klientów zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, firmom informatycznym wspierającym ww. procesy oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności.

5. Administrator może przetwarzać dane Usługobiorców i Klientów w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby, numer rachunku bankowego. W przypadku Przedsiębiorców Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Usługobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest ich niezbędność do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

8. Podanie danych przez Usługobiorcę i Klienta jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego będzie realizowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Usługobiorcy i Klientowi przysługuje prawo odwołania ww. zgody w każdym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.

10. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie narusza to przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

11. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.

12. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do należytego świadczenia usług przez Administratora lub wypełnienia obowiązujących przepisów prawa a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Usługobiorcy lub Klienta

13. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach cookies dane dotyczące osób odwiedzających strony internetowe Sklepu w następujących celach:

13.1. Zapamiętywania danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności Formularzem Rejestracji i Formularzem Zamówienia oraz danych Koszyka,

13.2. Dostosowania funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających,

13.3. Analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzających oraz sposobów korzystania przez nich ze Sklepu,

13.4. Zapamiętywania danych niezbędnych do logowania się oraz identyfikacji Usługobiorców i Klientów zalogowanych,

13.5. Zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

14. Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

X NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.minikid.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.
 2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.
 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą MNKD Team Aleksandra Szachta a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.