MiniKid

Polityka Prywatno艣ci

1. Niniejsza polityka prywatno艣ci Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu.

2. Us艂ugodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu (Administrator). Administrator dochowa szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w. Administrator stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane osobowe przed udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, utrat膮 i uszkodzeniem.

3. Dane Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w s膮 przetwarzane wy艂膮cznie celu realizacji i promowania us艂ug Sklepu, w tym w szczeg贸lno艣ci:

3.1. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y (z艂o偶enia i realizacji Zam贸wie艅),

3.2. Rozliczenia Umowy,

3.3. Wystawienia faktur,

3.4. Za艂o偶enia i obs艂ugi Konta,

3.5. Rozpatrzenia zg艂oszonych reklamacji i obs艂ugi zwrot贸w,

3.6. Wyja艣nienia okoliczno艣ci niedozwolonego korzystania z us艂ug,

3.7. Wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych wprost z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa,

3.8. W celach marketingu bezpo艣redniego Produkt贸w i us艂ug Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej us艂ugi bezp艂atnego newslettera zawieraj膮cego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

3.9. Przeprowadzenia akcji promocyjnych, program贸w lojalno艣ciowych i konkurs贸w.

4. Powy偶sze oznacza, 偶e Administrator przekazuje dane Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w zewn臋trznym podmiotom wspieraj膮cym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y, w tym w szczeg贸lno艣ci firmom kurierskim, firmom informatycznym wspieraj膮cym ww. procesy oraz podmiotom po艣rednicz膮cym w rozliczaniu p艂atno艣ci.

5. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w w nast臋puj膮cym zakresie: imi臋 i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia dzia艂alno艣ci/ siedziby, numer rachunku bankowego. W przypadku Przedsi臋biorc贸w Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta.

6. Administrator mo偶e ponadto przetwarza膰 dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urz膮dze艅 Us艂ugobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalno艣ci Sklepu.

7. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorcy lub Klienta jest ich niezb臋dno艣膰 do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y. Podstaw膮 przetwarzania powy偶szych danych w celach marketingu bezpo艣redniego jest uprzednia zgoda Us艂ugobiorcy lub Klienta lub wype艂nienie prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez Administratora.

8. Podanie danych przez Us艂ugobiorc臋 i Klienta jest dobrowolne, jednak jednocze艣nie jest niezb臋dne w celu 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

9. Przetwarzanie danych osobowych Us艂ugobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpo艣redniego b臋dzie realizowane wy艂膮cznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Us艂ugobiorcy i Klientowi przys艂uguje prawo odwo艂ania ww. zgody w ka偶dym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powy偶szym celu.

10. Us艂ugobiorca lub Klient ma prawo dost臋pu do dotycz膮cych go danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie narusza to przepis贸w prawa), ograniczenia przetwarzania, jak r贸wnie偶 prawo do przenoszenia danych.

11. Us艂ugobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy usuni臋cia danych U偶ytkownika, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa lub niezb臋dne w celu realizacji roszcze艅.

12. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane nie d艂u偶ej, ni偶 jest to niezb臋dne do nale偶ytego 艣wiadczenia us艂ug przez Administratora lub wype艂nienia obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa a tak偶e przez okres przedawnienia roszcze艅 cywilnoprawnych przys艂uguj膮cych Administratorowi wzgl臋dem Us艂ugobiorcy lub Klienta

13. Administrator mo偶e przetwarza膰 zawarte w plikach cookies dane dotycz膮ce os贸b odwiedzaj膮cych strony internetowe Sklepu w nast臋puj膮cych celach:

13.1. Zapami臋tywania danych zwi膮zanych z dost臋pnymi w Sklepie formularzami, w szczeg贸lno艣ci Formularzem Rejestracji i Formularzem Zam贸wienia oraz danych Koszyka,

13.2. Dostosowania funkcjonalno艣ci i wygl膮du Sklepu do preferencji odwiedzaj膮cych,

13.3. Analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzaj膮cych oraz sposob贸w korzystania przez nich ze Sklepu,

13.4. Zapami臋tywania danych niezb臋dnych do logowania si臋 oraz identyfikacji Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w zalogowanych,

13.5. Zapewnienia bezpiecze艅stwa transakcji.

14. Odwiedzaj膮cy strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptowa膰 korzystania z plik贸w cookies. W takich przypadkach niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu mog膮 mie膰 ograniczone dzia艂anie. Odwiedzaj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wyra偶enia braku takiej zgody na przyk艂ad poprzez wy艂膮czenie mo偶liwo艣ci zapisywania plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej.

15. NEWSLETTER

  1. Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie p贸藕niejszym w zak艂adce 鈥濼woje konto鈥 (odno艣nik 鈥濶ewsletter鈥). W przypadku wyra偶enia takiej zgody, Klient otrzymywa膰 b臋dzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.minikid.pl, a tak偶e inne informacje handlowe wysy艂ane przez sklep internetowy w imieniu w艂asnym i na zlecenie os贸b trzecich.
  2. Klient mo偶e w dowolnym momencie zrezygnowa膰 z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zak艂adce 鈥濼woje konto鈥 (odno艣nik Newsletter).


Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.