Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Strategia promocji marki produktowej firmy MNKD Team na perspektywicznych rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji dla Mody Polskiej.

Cel projektu: promowanie produktów branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, 
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 447 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 357 760.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0066/18 


Beneficjent: MNKD Team Aleksandra Szachta